วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

การทำบัญชีครัวเรือนและการใช้ ฟังชั่น Sumเราต้องรู้จักเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนเพื่อนำไปใชในชวิตประจำวัน

การทำบัญชีครัวเรือน


การทำบัญชีเป็นกิจกรรมเรียนรู้อย่างหนึ่ง การทำบัญชี จึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ การศึกษา การฝึกตน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติพัฒนาความรู้ ความคิด และการปฏิบัติที่ถูกต้อง ก่อความเจริญทั้งในด้านอาชีพหรือเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เป็นต้นได้
การทำบัญชี คือ การจดบันทึก ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขปัจจัยในการดำรงชีวิตของเรา ในครอบครัวของเรา ชุมชนของเรา และประเทศของเรา
ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกจะเป็นตัวบ่งชี้อดีตปัจจุบันและอนาคตของชีวิตเรา เราสามารถนำข้อมูลอดีตมาบอกปัจจุบันและอนาคตของเราได้ ข้อมูลที่ได้ที่บันทึกไว้ จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต ในครอบครัว ในชุมชน ในประเทศของเราได้
บัญชีครัวเรือน มิได้หมายถึง การทำบัญชีหรือบันทึกรายรับรายจ่ายประจำวันเท่านั้น แต่อาจหมายถึงการบันทึกข้อมูลด้านอื่น ๆ ในชีวิต ในครอบครัว เป็นต้น ของเราได้ด้วย เช่น บัญชีทรัพย์สิน พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ ในบ้านเราในชุมชนเรา บัญชีความรู้ความคิดของเรา บัญชีผู้ทรงคุณ ผู้รู้ในชุมชนเรา บัญชีเด็กและเยาชนของเรา บัญชีภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ ของเรา เป็นต้น หมายความว่า สิ่งหรือเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตของเรา เราจดบันทึกได้ทุกเรื่อง ท่านลองคิดดูทีว่า ถ้าเราทำได้ ผลดีจะเกิดขึ้นกับตัวเรา ครอบครัวเรา ชุมชนเรา ประเทศเราได้มากแค่ไหน ตัวเรา ครอบครัวเรา ชุมชนเรา…ประเทศเรา ก็จะเป็นคนเรียนรู้ ครอบครัวเรียนรู้ ชุมชนเรียนรู้ และประเทศเรียนรู้ การเรียนรู้เป็นที่มาของปัญญา ปัญญาเป็นที่มาของความเจริญทั้งกาย สังคม ใจ และจิตวิญญาณของมนุษย์เรื่อง   ฟังก์ชั่น SUM

ฟังก์ชัน SUM เป็นฟังก์ชันทางด้านคณิตศาสตร์ที่มีการใช้บ่อยมาก ใช้ในการหาผลรวมของตัวเลข   


ตัวอย่าง

ต้องการหาค่าผลรวมของตัวเลขในเซลล์ b1ถึง b5  


วิธีที่ 1
     
          1. คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการให้แสดงผลลัพธ์
ในที่นี้คือเซลล์ B6 จากนั้น พิมพ์สูตร=SUM(20,30,95) ลงไปในเซลล์
             2. จะสังเกตเห็นสูตรที่พิมพ์ปรากฏขึ้นในแถบสูตร (Formula bar) 
                            3. กดแป้น Enter จะได้ผลลัพธ์คือ 145 ซึ่ง เป็นผลรวมของตัวเลขทั้ง 3 จำนวน
 วิธีที่ 2                   

                     1. คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการให้แสดงผลลัพธ์ในที่นี้คือเซลล์ B6 จากนั้น พิมพ์สูตร =SUM(b1:b5) ลงไปในเซลล์

                     
                 2. จะสังเกตเห็นสูตรที่พิมพ์ปรากฏขึ้นในแถบสูตร (Formula bar)

      


นอกจากนี้  เรายังสามารถหาผลรวมได้จากสัญรูป (Icon) Autosum  
  1. คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการให้แสดงผลลัพธ์ในที่นี้คือ
เซลล์ B6 จากนั้นคลิกที่สัญรูป (Icon)  บนแถบเครื่องมือ  Ms Excel จะพิมพ์ฟังก์ชันและกำหนดข้อมูลให้ดังภาพ
      2. กดแป้น Enter จะได้ผลลัพธ์ การใช้ Autosum ควรใช้กับการหาผลรวมของเซลล์ที่ติดกัน ถ้ามีเซลล์ว่างคั่น Ms Excel จะรวมให้เฉพาะเซลล์ที่อยู่ใต้เซลล์ว่างลงมาเท่านั้น